REGULAMIN

UCZESTNICTWA W WARSZTATACH ROZWOJOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

„PIERWSZE PIĘTRO”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. „Pierwsze Piętro” (zwane dalej również Organizatorem) jest prowadzoną przez Agnieszkę Brongiel na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (NIP 6431397324, REGON 240386663), niepubliczną placówką organizującą odpłatne warsztaty i szkolenia rozwojowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych (zwane dalej Warsztatami).
 2. „Pierwsze Piętro” nie jest żłobkiem ani klubem dziecięcym w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2016.157) ani nie prowadzi działalności przedszkolnej czy szkolnej w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2015.2156).
 3. Warsztaty odbywają się w siedzibie Organizatora w Katowicach, przy ulicy Warszawskiej 57/7.
 4. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Warsztatach przez dzieci i młodzież w wieku od sześciu (6) miesięcy do osiemnastu (18) lat (zwane dalej Dziećmi) oraz wzajemne obowiązki i prawa Organizatora, Dzieci i ich opiekunów prawnych.
 5. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o opiekunie prawnym (zwanym dalej Opiekunem), rozumieć przez to należy rodzica, którego władza rodzicielska nie została ograniczona w zakresie decydowania o sposobie kształcenia Uczestnika, a także każdego innego uprawnionego do decydowania w tym zakresie opiekuna prawnego, w tym również osobę, której sąd opiekuńczy powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

ROZDZIAŁ II

WARUNKI UCZESTNICTWA W WARSZTATACH

 1. Dzieci w wieku od sześciu (6) miesięcy do ukończenia trzech (3) lat życia mogą brać udział w Warsztatach na następujących warunkach:
  1. Opiekun zapisał Dziecko na Warsztaty w terminie podanym przez Organizatora, a Organizator nie poinformował Opiekuna niezwłocznie po zapisie o braku dostępnych miejsc na Warsztatach,
  2. Opiekun wniósł przewidzianą przez Organizatora opłatę za uczestnictwo Dziecka w Warsztatach oraz zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu,
  3. Opiekun jest obecny na Warsztatach wraz z Dzieckiem, uczestniczy w zajęciach i sprawuje nad Dzieckiem bieżącą pieczę.
 2. Dzieci w wieku od trzeciego (3) do osiemnastego (18) roku życia mogą brać udział w Warsztatach pod następującymi warunkami:
  1. Opiekun zapisał Dziecko na Warsztaty w terminie podanym przez Organizatora, a Organizator nie poinformował Opiekuna niezwłocznie po zapisie o braku dostępnych miejsc na Warsztatach,
  2. Opiekun wniósł przewidzianą przez Organizatora opłatę za uczestnictwo Dziecka w Warsztatach oraz zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu,
  3. Opiekun wyraził pisemną zgodę na uczestnictwo Dziecka w Warsztatach (wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) oraz wypełnił i podpisał formularz informacyjny (wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu), lub Opiekun jest obecny na Warsztatach wraz z Dzieckiem, uczestniczy w zajęciach i sprawuje nad Dzieckiem bieżącą pieczę, lub Opiekun jest obecny przez cały czas Warsztatów w placówce Organizatora tak, że w każdym momencie może wciąć udział w zajęciach i przejąć bieżącą pieczę nad Dzieckiem.
 3. Zapisy na Warsztaty odbywają się w ten sposób, że w odpowiedzi na ogłoszenie o organizacji Warsztatów (m.in. na stronie www.pierwszepietro.org, na profilu Organizatora na portalu Facebook pod adresem Pierwsze Piętro, w drodze kolportażu ulotek i wywieszania plakatów oraz w innych formach promocji usług, które poczytywać należy jako zaproszenie do zawarcia umowy, a nie za ofertę), po zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu, Opiekun może dokonać zapisu na Warsztaty poprzez:
  1. wysłanie maila zawierającego wszystkie dane przewidziane w formularzu informacyjnym (wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) na adres agnieszka@brongiel.com lub
  2. przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.pierwszepietro.org
 4. W odniesieniu do poszczególnych rodzajów Warsztatów Organizator zastrzega sobie prawo każdorazowego określenia:
  1. tematyki i programu Warsztatów,
  2. osoby prowadzącej Warsztaty,
  3. daty i godziny oraz czasu trwania Warsztatów,
  4. wieku Dzieci, które mogą uczestniczyć w Warsztatach,
  5. wysokości opłaty za uczestnictwo w Warsztatach,
  6. terminu i godziny, do jakich najpóźniej należy dokonywać zapisów na Warsztaty,
  7. szczególnych wymogów odnośnie ubioru i ewentualnego doposażenia Dzieci na czas Warsztatów,
  8. minimalnej liczby uczestniczących Dzieci, od jakiej uzależnia uruchomienie Warsztatów.
 5. Przez dokonanie zapisu na Warsztaty Opiekun akceptuje wszystkie warunki określone w ust. 9 powyżej oraz treść niniejszego Regulaminu, a Organizator zapewnia, że po dokonaniu zapisu na Warsztaty warunki te nie będą ulegać zmianie.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wywołanych przede wszystkim siłą wyższą, a także brakiem minimalnej liczby uczestniczących Dzieci, od jakiej uzależniono uruchomienie Warsztatów, Organizator ma prawo odwołać Warsztaty. O takim przypadku Organizator niezwłocznie poinformuje Opiekunów, którzy dokonali zapisu na Warsztaty oraz zwróci wniesione z tego tytułu wcześniej opłaty.
 7. Opiekun ma obowiązek niezwłocznie poinformować Organizatora o tym, że Dziecko nie będzie mogło uczestniczyć w Warsztatach, na które zostało wcześniej zapisane. Brak takiej informacji na 48 godzin przed rozpoczęciem Warsztatów spowoduje, że Opiekun będzie zobowiązany do wniesienia opłaty w wysokości określonej zgodnie z ust. 9 lit. e niniejszego Regulaminu.

ROZDZIAŁ III

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI I OPIEKUNÓW

 1. Dzieci i Opiekunowie mają prawo oczekiwać od Organizatora takiego poziomu Warsztatów, jaki dostosowany jest w zależności od dobranej tematyki do wieku i potrzeb uczestniczących Dzieci. Organizator zapewni odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie w sprzęt niezbędny do odbycia Warsztatów.
 2. Opiekunowie zapewnią punktualne, aktywne i bezpieczne uczestnictwo Dzieci w Warsztatach. W przypadku samodzielnego uczestnictwa Dzieci w Warsztatach, Opiekunowie zapewniają swoją dostępność pod numerem kontaktowym na czas pobytu Dziecka w placówce Organizatora.
 3. Opiekunowie zobowiązują się przekazać Organizatorowi przed rozpoczęciem Warsztatów wszelkie informacje dotyczące Dziecka, jakie mogą mieć znaczenie dla zapewnienia Dziecku bezpiecznego uczestnictwa w Warsztatach.
 4. Organizator zapewni bieżącą pieczę nad Dziećmi powyżej trzeciego (3) roku życia na czas trwania Warsztatów na terenie placówki, a Opiekun – o ile nie uczestniczy w Warsztatach wraz z Dzieckiem – zobowiązuje się zapewnić Dziecku punktualny odbiór z Warsztatów, względnie wyrazić zgodę na samodzielne opuszczenie placówki przez Dziecko.
 5. Dzieci i Opiekunowie mają obowiązek przestrzegać zasad współżycia społecznego i kultury osobistej oraz zasad dotyczących ochrony zdrowia, życia i bezpieczeństwa innych uczestników Warsztatów, a także dbać o mienie Organizatora.
 6. Zabrania się palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających na terenie placówki Organizatora.
 7. Dzieci i Opiekunowie mogą zgłaszać Organizatorowi swoje uwagi na temat jakości Warsztatów oraz sugestie odnośnie ich przebiegu, w szczególności w zakresie mającym znaczenie dla bezpieczeństwa Dzieci.

ROZDZIAŁ IV

PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 1. Organizator zobowiązuje się organizować Warsztaty na warunkach każdorazowo podanych zgodnie z ust. 9 niniejszego Regulaminu.
 2. Za uczestnictwo Dzieci w Warsztatach Organizator pobiera opłaty w wysokości przez siebie ustalonej. Wysokość opłaty podana przez Organizatora uwzględnia podatek VAT i jest ceną brutto.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.
 4. Organizator ma prawo wyprosić z uczestnictwa w Warsztatach Dzieci i Opiekunów, którzy zachowują się w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, w szczególności uniemożliwiają swoim zachowaniem prowadzenie zajęć, prezentują lekceważący lub obraźliwy stosunek do prowadzącego lub innych uczestników, naruszają porządek placówki lub niszczą jej mienie, czy naruszają nietykalność cielesną innych osób. W takim przypadku opłata wniesiona tytułem uczestnictwa w Warsztatach nie podlega zwrotowi.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania do celów marketingowych zdjęć zrobionych w trakcie Warsztatów, w szczególności przez umieszczenie ich na stronach internetowych, a Opiekunowie wyrażają zgodę na takie wykorzystanie wizerunków Dzieci i Opiekunów utrwalonych na tych zdjęciach.
 6. Opiekunowie wyrażają zgodę by Organizator, jako administrator danych osobowych przetwarzał dane osobowe Opiekunów i Dzieci do celów prowadzenia Warsztatów i w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135).
 7. Opiekunowie przyjmują do wiadomości, że przekazane przez nich Organizatorowi dane osobowe Opiekunów i Dzieci będą przetwarzane w siedzibie Organizatora - w Katowicach, ul. Warszawska 57/7 - wyłącznie w celu organizacji i realizacji Warsztatów oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa Dzieci i w celach marketingowych, a także, że mają prawo dostępu do tych danych, prawo ich poprawiania i prawo wniesienia sprzeciwu, o jakim mowa w art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135).

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej i ich ogłoszenia w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 maja 2016 roku.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w warsztatach rozwojowych dla dzieci i młodzieży „Pierwsze Piętro”:

Wzór oświadczenia Opiekuna o zgodzie na uczestnictwo Dziecka w Warsztatach

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA

Wyrażam zgodę na uczestnictwo pozostającego pod moją opieką dziecka …………………………………………………………. w wieku …… lat, pod moją nieobecność, na warsztatach rozwojowych pt. ………………………………………. organizowanych w terminie ……………………… w godz. od ……………  do …………… przez „Pierwsze Piętro” i oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję tematykę i program warsztatów oraz treść Regulaminu uczestnictwa w warsztatach rozwojowych dla dzieci i młodzieży „Pierwsze Piętro”.

Po zakończeniu warsztatów (zaznaczyć jedną opcję):

o       dziecko odbiorę osobiście,

o       wyrażam zgodę na odbiór dziecka przez …………………………………………….….*,

o       wyrażam zgodę na samodzielne opuszczenie przez dziecko placówki „Pierwsze Piętro”**.

__________________________________________

data i czytelny podpis Opiekuna

* Dane osoby pełnoletniej upoważnionej przez Opiekuna do odbioru dziecka, w tym numer dowodu osobistego

** Dotyczy wyłącznie dzieci powyżej 10 roku życia.

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu uczestnictwa w warsztatach rozwojowych dla dzieci i młodzieży „Pierwsze Piętro”:

Formularz informacyjny

FORMULARZ INFORMACYJNY

________________________________________________________________________

imię i nazwisko Opiekuna

________________________________________________________________________

adres zamieszkania Opiekuna

________________________________________________________________________

nr telefonu komórkowego i adres e-mail Opiekuna

________________________________________________________________________

imię i nazwisko oraz data urodzenia Dziecka

________________________________________________________________________

adres zamieszkania Dziecka (jeśli jest inny niż adres zamieszkania Opiekuna)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

istotne zdaniem Opiekuna dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym Dziecka

__________________________________________

data i czytelny podpis Opiekuna

REGULAMIN

UCZESTNICTWA W WARSZTATACH ROZWOJOWYCH DLA DOROSŁYCH

„PIERWSZE PIĘTRO”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. „Pierwsze Piętro” (zwane dalej również Organizatorem) jest prowadzoną przez Agnieszkę Brongiel na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (NIP 64313973, REGON 240386663), niepubliczną placówką organizującą odpłatne warsztaty i szkolenia rozwojowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych (zwane dalej Warsztatami).
 2. „Pierwsze Piętro” nie jest żłobkiem ani klubem dziecięcym w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2016.157) ani nie prowadzi działalności przedszkolnej czy szkolnej w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2015.2156).
 3. Warsztaty odbywają się w siedzibie Organizatora w Katowicach, przy ulicy Warszawskiej 57/7.
 4. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Warsztatach przez pełnoletnich uczestników Warsztatów (zwanych dalej Odbiorcami) oraz wzajemne obowiązki i prawa Organizatora i Odbiorców.

ROZDZIAŁ II

WARUNKI UCZESTNICTWA W WARSZTATACH

 1. Odbiorcy mogą brać udział w Warsztatach na następujących warunkach:
  1. Odbiorca zapisał się na Warsztaty w terminie podanym przez Organizatora, a Organizator nie poinformował Odbiorcy niezwłocznie po zapisie o braku dostępnych miejsc na Warsztatach,
  2. Odbiorca wniósł przewidzianą przez Organizatora opłatę za uczestnictwo w Warsztatach oraz zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu.
 2. Zapisy na Warsztaty odbywają się w ten sposób, że w odpowiedzi na ogłoszenie o organizacji Warsztatów (m.in. na stronie www.pierwszepietro.org, na profilu Organizatora na portalu Facebook pod adresem Pierwsze Piętro, w drodze kolportażu ulotek i wywieszania plakatów oraz w innych formach promocji usług, które poczytywać należy jako zaproszenie do zawarcia umowy, a nie za ofertę), po zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu, Odbiorca może dokonać zapisu na Warsztaty poprzez:
  1. wysłanie maila zawierającego wszystkie dane przewidziane w formularzu informacyjnym (wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) na adres agnieszka@brongiel.com lub
  2. przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.pierwszepietro.org
 3. W odniesieniu do poszczególnych rodzajów Warsztatów Organizator zastrzega sobie prawo każdorazowego określenia:
  1. tematyki i programu Warsztatów,
  2. osoby prowadzącej Warsztaty,
  3. daty i godziny oraz czasu trwania Warsztatów,
  4. wysokości opłaty za uczestnictwo w Warsztatach,
  5. terminu i godziny, do jakich najpóźniej należy dokonywać zapisów na Warsztaty,
  6. szczególnych wymogów odnośnie przygotowania Odbiorców do Warsztatów,
  7. minimalnej liczby Odbiorców, od jakiej uzależnia uruchomienie Warsztatów.
 4. Przez dokonanie zapisu na Warsztaty Odbiorca akceptuje wszystkie warunki określone w ust. 9 powyżej oraz treść niniejszego Regulaminu, a Organizator zapewnia, że po dokonaniu zapisu na Warsztaty warunki te nie będą ulegać zmianie.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wywołanych przede wszystkim siłą wyższą, a także brakiem minimalnej liczby Odbiorców, od jakiej uzależniono uruchomienie Warsztatów, Organizator ma prawo odwołać Warsztaty. O takim przypadku Organizator niezwłocznie poinformuje Odbiorców, którzy dokonali zapisu na Warsztaty oraz zwróci wniesione z tego tytułu wcześniej opłaty.
 6. Odbiorca ma obowiązek niezwłocznie poinformować Organizatora o tym, że nie będzie mógł uczestniczyć w Warsztatach, na które wcześniej się zapisał. Brak takiej informacji na 48 godzin przed rozpoczęciem Warsztatów spowoduje, że Odbiorca będzie zobowiązany do wniesienia opłaty w wysokości określonej zgodnie z ust. 9 lit. d niniejszego Regulaminu.

ROZDZIAŁ III

PRAWA I OBOWIĄZKI ODBIORCÓW

 1. Odbiorcy mają prawo oczekiwać od Organizatora takiego poziomu Warsztatów, jaki dostosowany jest w zależności od dobranej tematyki do potrzeb Odbiorców. Organizator zapewni odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie w sprzęt niezbędny do odbycia Warsztatów.
 2. Odbiorcy zobowiązują się uczestniczyć w Warsztatach punktualnie i aktywnie.
 3. Odbiorcy mają obowiązek przestrzegać zasad współżycia społecznego i kultury osobistej oraz zasad dotyczących ochrony zdrowia, życia i bezpieczeństwa innych uczestników Warsztatów, a także dbać o mienie Organizatora.
 4. Zabrania się palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających na terenie placówki Organizatora.
 5. Odbiorcy mogą zgłaszać Organizatorowi swoje uwagi na temat jakości Warsztatów oraz sugestie odnośnie ich przebiegu.

ROZDZIAŁ IV

PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 1. Organizator zobowiązuje się organizować Warsztaty na warunkach każdorazowo podanych zgodnie z ust. 9 niniejszego Regulaminu.
 2. Za uczestnictwo Odbiorców w Warsztatach Organizator pobiera opłaty w wysokości przez siebie ustalonej. Wysokość opłaty podana przez Organizatora uwzględnia podatek VAT i jest ceną brutto.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.
 4. Organizator ma prawo wyprosić z uczestnictwa w Warsztatach Odbiorców, którzy zachowują się w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, w szczególności uniemożliwiają swoim zachowaniem prowadzenie zajęć, prezentują lekceważący lub obraźliwy stosunek do prowadzącego lub innych uczestników, naruszają porządek placówki lub niszczą jej mienie, czy naruszają nietykalność cielesną innych osób. W takim przypadku opłata wniesiona tytułem uczestnictwa w Warsztatach nie podlega zwrotowi.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania do celów marketingowych zdjęć zrobionych w trakcie Warsztatów, w szczególności przez umieszczenie ich na stronach internetowych, a Odbiorcy wyrażają zgodę na takie wykorzystanie ich wizerunków utrwalonych na tych zdjęciach.
 6. Odbiorcy wyrażają zgodę by Organizator jako administrator danych osobowych przetwarzał ich dane osobowe do celów prowadzenia Warsztatów i w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135).
 7. Odbiorcy przyjmują do wiadomości, że przekazane przez nich Organizatorowi dane osobowe będą przetwarzane w siedzibie Organizatora - w Katowicach, ul. Warszawska 57/7 - wyłącznie w celu organizacji i realizacji Warsztatów oraz w celach marketingowych, a także że mają prawo dostępu do tych danych, prawo ich poprawiania i prawo wniesienia sprzeciwu, o jakim mowa w art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135).

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej i ich ogłoszenia w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 maja 2016 roku.

Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w warsztatach rozwojowych dla dorosłych „Pierwsze Piętro”:

Formularz informacyjny

FORMULARZ INFORMACYJNY

________________________________________________________________________

imię i nazwisko Odbiorcy

________________________________________________________________________

adres zamieszkania Odbiorcy

________________________________________________________________________

nr telefonu komórkowego i adres e-mail Odbiorcy